هزار باده ناخورده در رگ تاك است...

بسم الرحمن...

امروز بعد از مدت ها ساعت ٧ صبح رو ديدم 

صبا رو بردم دانشگاه و خودمم اومدم كتابخونه ميرزا نشستم پاي كارام

هنوز گيج و گنگم اما دارم خودمو جمع مي كنم

ميخوام كار كنم فعال باشم مفيد باشم 

اما فكر كنم ديگه نمي خوام براي زندگي برم خارج از كشور اما ميخوام تمام تلاشمو بكنم كه صبا و صاحبه رو بفرستم فكر كنم كار درست تريه

اما هنوزم دلم ميخوام اگر قراره بچه اي داشته باشم جايي كه بهش پاسپورت ديگه اي هم بدن به دنياش بيارم تا براي فرداش فرصت هاي بيشتري داشته باشه

زمانه بر سر جنگ است يا علي مددي

مدد ز غير تو ننگ است يا علي مددي


منبع این نوشته : منبع
ميخوام